O projekcie Biblioteka +

Ogólne założenia

Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz gmin miejskich (do 50 tysięcy mieszkańców).

Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

Program Biblioteka+ ma charakter aplikacyjny. Oznacza to dobrowolność uczestnictwa w nim. Realizacja programu opiera się o zasadę pomocniczości. Środki centralne wykorzystywane są na realizację zadań przekraczających możliwości samorządów.

Podczas prac przygotowawczych w 2008 roku w ramach programu zdefiniowane zostały cztery obszary działań:

    Stworzenie i rozwój jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego MAK+ umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy samymi bibliotekami oraz zdalny dostęp poprzez Internet dla czytelników.
    Internetyzacja bibliotek.
    Szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji.
    Uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych.

Każde z wyżej wymienionych działań ma inny charakter i zakres. MAK+ to system, który jest oferowany wszystkim bibliotekom zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Internetyzacja obejmuje wszystkie biblioteki gminne w Polsce wraz z filiami. Program szkoleniowy, realizowany we współpracy z wojewódzkimi bibliotekami publicznymi, obejmuje bibliotekarzy z bibliotek gminnych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i małych gminach miejskich. Dotacje w ramach programu grantowego na modernizację infrastruktury architektonicznej bibliotek są udzielane gminom wiejskim, wiejsko-miejskim i gminom miejskim (do 50 tysięcy mieszkańców)

 

www.bibliotekaplus.pl/13.6/o_programie_biblioteka.html

W trakcie remontu

Tak było