Regulamin wypożyczalni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży


§ 1
1. Z wypożyczalni w  Bibliotece  dla Dzieci  i Młodzieży  mogą korzystać wszyscy czytelnicy.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinni:
a. okazać dowód osobisty
b. wypełnić kartę zapisu i złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych.
6. Przychodząc do wypożyczalni, czytelnik zostawia wierzchnie okrycie, plecak lub torbę w miejscu do tego przeznaczonym.
7. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
8. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Wypożyczalni.
§ 2
1. Od czytelnika, który nie jest stałym mieszkańcem gminy Lidzbark Warmiński  pobiera się kaucję w wysokości  do 50 zł.( pięćdziesiąt złotych) - za jedną wypożyczoną książkę.
§ 3
1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 książki.
2. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca.
3. Wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt. 2. jeżeli są szczególnie poszukiwane.
4. Na prośbę czytelnika Wypożyczalnia może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. W razie braku książki, czytelnik może skorzystać z wypożyczenia międzybibliotecznego  w  zgodnie z Regulaminem Wypożyczeń  Międzybibliotecznych/ Zał. Nr 1  /
6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
§ 4
1. Na prośbę czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
§ 5
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością publiczna, powinien tez zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
3. Za zagubioną książkę czytelnik płaci jej wartość rynkową.
4. Na sumy wpłacone z tytułu zgubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5. Za zgodą bibliotekarza czytelnik może przekazać zamiast książki zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości przydatną dla Biblioteki.
§ 6
1. Za przetrzymywanie książki czytelnik płaci karę:
a. za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości dwukrotnego kosztu przesyłki pocztowej
b. za  przetrzymywanie książki  dłużej  niż  rok  biblioteka  pobiera  opłatę   w  wysokości  wielokrotności  upomnień x 2
c. za każdorazowe upomnienie telefoniczne dwukrotną wartość impulsu.
2. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 7
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku  Warmińskim.
Lidzbark  Warmiński, 2008-05-21

Regulamin Czytelni Internetowej


1. Korzystanie  z  Czytelni  Internetowej  jest  dostępne  dla  każdego  mieszkańca.

2. Korzystanie  z  Czytelni  Internetowej  jest  bezpłatne  przez  pierwszą  godzinę  każdego  dnia.
Nie  dotyczy  to  grania  i  czatowania.

3. Odpłatność  za  każdą  następną  godzinę  wynosi   3 zł , a  za  każde  rozpoczęte  15  minut  1 zł.

4. Inne  dodatkowe  usługi  dostępne  w  Czytelni  Internetowej  są  płatne  wg  cennika.

5. Każdy  odwiedzający  Czytelnię  Internetową   przed  przystąpieniem  do  pracy   ma  obowiązek  wpisać  się  do  zeszytu  odwiedzin .

6. Problemy   i  wątpliwości  należy  zgłaszać  do  pracownika  czytelni.

7. Czytelnicy  nie  stosujący  się  do  regulaminu  mogą  być  pozbawieni  czasowo  lub  na  stałe  dostępu  do  komputera.
        Decyzję  w  tej  sprawie  podejmuje  bibliotekarz.


Zabrania  się:
1. Korzystania  z  komputera  bez  zgody  i  obecności  pracownika  czytelni.

2. Instalowania  własnego  oprogramowania.

3. Manipulowania  w  konfiguracji  systemu  Windows  i  innych  aplikacjach.

4. Odwiedzania  stron  zawierających  treści  pornograficzne.

5. Konsumpcji  na  stanowisku  pracy  oraz  stawiania  przy  komputerze  napojów.


Lidzbark Warm., 2008-05-21